معرفی معاون پژوهش و فناوری

معرفی معاون پژوهش و فناوری

سرکار خانم مهندس پریسا زیارتی

رشته تحصیلی : شیمی معدنی

 

Email:

 

Google Scholar:

 

Research Gate:

Ziarati.p@iaups.ac.ir        &            parziarati@gmail.com

 

      https://scholar.google.com/citations?user=X4X6PsYAAAAJ&hl=en

 

https://www.researchgate.net/profile/Parisa_Ziarati/info 

 

 

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل