اعضای هیات علمی

نام

ایمیل

رشته

دکتر شهین احمدی

 

ahmadi.chemometrics@yahoo.com

شیمی تجزیه

دکتر شکوفه آقابیگی

aghabeygi@yahoo.com

 

شیمی معدنی
دکتر ابراهیم بلالی

Ebrahimbalali@yahoo.com

 

شیمی آلی
دکتر شریعه حسینی

shariehhosseini@yahoo.com

 

شیمی فیزیک

دکتر جواد حسینی

J-hosseini@iaups.ac.ir

 

شیمی کاربردی

دکتر ملک حکمتی

mhekmati@iaups.ac.ir

mhekmatik@yahoo.com

 

شیمی آلی

دکتر  سارا حلاجیان

sara_hallajian@yahoo.com

 

شیمی آلی

دکتر طناز زبردست

tanazzebardast@yahoo.com

 

شیمی دارویی

دکتر حکیمه زیادی

behnazziyadi@yahoo.com

 

شیمی الی

مهندس پریسا زیارتی

Ziarati.p@iaups.ac.ir

parziarati@gmail.com

 

شیمی معدنی

دکتر معصومه شاهی shahi_m21@yahoo.com شیمی آلی

دکتر الهام عسگری زاده

elhamaskarizadeh@gmail.com

 

شیمی معدنی

دکتر  فاطمه عشوری

fatemeh_ashouri_h@yahoo.com

f.ashouri@iaups.ac.ir

 

شیمی معدنی

دکتر هدیه علوی طلب

halavi@iautmu.ac.ir

hedieh_alavi@yahoo.com

 

دکتر سولماز غفاری

Soligh@yahoo.com

فارماسیوتیکس

دکتر علیرضا فرجی

alirezafaraji.foodtech@gmail.com

alireza_ch57@yahoo.com

 

شیمی آلی

دکتر انسیه قاسمی

ghasemi.elahe@gmail.com

 

شیمی تجزیه

دکتر مهناز قمی

mahnaz.qomi@gmail.com

 

شیمی تجزیه

دکتر سپیده کتابی

 

sepidehketabi@yahoo.com

شیمی فیزیک

دکتر نگار معتکف negar.motakef@gmail.com

 

نانو فناوری

دکتر لیلا یوسف تبار lyouseftabar@yahoo.com

شیمی آلی