معرفی معاون آموزشی

معرفی معاون آموزشی

معاون آموزشی: دکتر سارا حلاجیان

تحصیلات: دکتری تخصصی شیمی آلی

ایمیل: sara_hallajian@yahoo.com