معرفی معاون آموزشی

معاون آموزشی: دکتر لیلا یوسف تبار

تحصیلات: دکتری شیمی آلی

ایمیل: l_youseftabar@yahoo.com


لینک دانلود فایل