شرح وظایف توسعه آموزش

وظایف و فعالیت های اصلی دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها

 

 

۱- اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 

۲- ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده

 

۳- توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC

 

۴- پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده

 

۵- نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه

 

۶- نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC

 

۷- توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC

 

۸- اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC و حمایت EDC

 

۹- ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده

 

۱۰- همکاری با EDO های سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهرمندی از پتانسیل های آنان

 

۱۱- پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های توسعه آموزش بیمارستان ها

 

۱۲- عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

۱۳- ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده