آزمایشگاهها

 

واحد درسی ارائه شده

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

 

 

 

آزمایشگاه آموزشی شیمی عمومی

(طبقه اول ساختمان داروسازی)

آزمایششگاه شیمی عمومی 2

آزمایشگاه شیمی معدنی 1

آزمایشگاه شیمی معدنی 2

آزمایشگاه شیمی فیزیک 1

آزمایشگاه شیمی فیزیک 2

 

 

آزمایشگاه شیمی آلی 1

 

 

آزمایشگاه آموزشی شیمی آلی

(طبقه اول ساختمان داروسازی )

 

آزمایشگاه شیمی آلی 2

شناسایی و جداسازی ترکیبات آلی

بیوشیمی 2

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و مواد شیمیایی از منابع طبیعی 2

 

 

آزمایشگاه شیمی تجزیه1

 

 

آزمایشگاه آموزشی شیمی تجزیه

(طیقه همکف ساختمان داروسازی)

 

 

آزمایشگاه شیمی تجزیه2

اصول تصفیه آب

تکنولوژی مواد غذایی

 

 

 

آزمایشگاه فیزیک 1

 

 

آزمایشگاه آموزشی فیزیک

(دانشکده فناوری های نوین ساختمان موسیوند)

 

آزمایشگاه فیزیک 2

 

 

 

شیشه گری عملی

 

کارگاه شیشه گری

(دانشکده فناوری های نوین ساختمان موسیوند)

 

 

 

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

 

آزمایشگاه آموزشی آنالیز دستگاهی

(طبقه چهارم ساختمان داروسازی)

آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی