اداره آموزش دانشکده شیمی دارویی

اعضا

سمت

رضا خانقلی

رییس اداره آموزش

نرگس قاسمی

مسئول امتحانات

نسیم رمضانی

کارشناس آموزش

شیوا شفیعیان

کارشناس آموزش

حبیب اله گروسی

کارشناس آموزش

مهدی نیکو رفتار

مسئول بایگانی

عباس کاملیان

کارشناس EDO