فرم تفاهم نامه جدید اساتید راهنمای بیرون از دانشگاه

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcHcO2yYXXFCOL13wWpwbjJMHlsEVyR9B5prAZRI0SFup05qhlcDwtC_E

 

بسمه تعالی

تفاهم  نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی

برای روشن شدن چگونگی همکاری آقای / خانم..................................... به عنوان استاد راهنمای پایان نامه/ رساله دانشجوی آقای / خانم  .................................... با عنوان........................................................................................................................................................................................... با دانشگاه آزاد اسلامی در انتشار مقاله­های مستخرج از پایان نامه/ رساله و بهره مندی از سایر نتایج پژوهشی آن این تفاهم نامه بین استاد (استادان) راهنما، معاون پژوهشی دانشکده و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آ‍زاد اسلامی تهران تنظیم می­شود.

 1. دریافت بودجه از محل پایان نامه/ رساله
 • کل بودجه از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت خواهد شد £
 • بخشی از بودجه از دانشگاه آ‍زاد اسلامی دریافت خواهد شد£   (...........درصد)
 • هیچ بودجه­ای  به جز حق الزحمه راهنمایی از دانشگاه آ‍زاد اسلامی دریافت نخواهد شد£
 • استاد (اساتید) و دانشجو در راستای اجرای پروژه حق هیچگونه تبادل مالی را نخواهند داشت و هرگونه هزینه به عمل آمده و جبران آن بایستی به شکل مکتوب به تائید دانشگاه برسد. (الزامی می­باشد)  £
 1. در فرایندهای پژوهشی پایان نامه/ رساله و انتشار نتایج آن
 • نویسنده اول مقاله  پژوهشی دانشجو با آدرس رسمی دانشگاه آزاد اسلامی است و نویسنده مسئول استاد و یا استادان راهنما هستند. £
 • آدرس موسسه محل خدمت نویسنده مسئول (استاد راهنما) در مقاله درج خواهد شد. £
 • آدرس دانشگاه آزاد اسلامی و آدرس موسسه محل خدمت استاد راهنما هر دو به عنوان آدرس نویسنده مسئول در مقاله درج خواهد شد. £
 1. در سایر دستاوردهای پژوهشی پایان نامه / رساله مانند ثبت اختراع، تولید دانش فنی و غیره
 • معتقد به سهیم  بودن دانشجو ..................... (پانزده درصد) و استاد راهنما .....................(سی و پنج درصد) و دانشگاه آزاد اسلامی ....................... (پنجاه درصد) همراه با درج آدرس دانشگاه در آن هستم. £
 • مطابق آئین نامه مالکیت فکری (معنوی) دانشگاه آزاد اسلامی در صورتیکه یک حامی بخشی از منابع مورد نیاز را تامین نماید، مطابق با قرارداد یا توافق نامه منعقد شده، بخشی از سهم دانشگاه به نسبت درصد تامین منابع از سهم دانشگاه به مالکیت حامی در خواهد آمد. (به میزان................) به نام ........................................................................ . £

 

تذکر 1: پس از ارسال این فرم همراه با پیشنهاد موضوع پایان نامه / رساله، واحد دانشگاهی مربوط در شورای آموزشی- پژوهشی خود حسب مورد برای پذیرش و یا رد آن اقدام می­کند.

تذکر 2: در صورتی که همه­ی هزینه­های انجام پایان نامه / رساله از سوی دانشگاه آ‍زاد اسلامی در قالب بودجه پایان نامه/ رساله یا طرح پژوهشی و یا هر دو آن­ها تأمین شود، چگونگی انتشار محصولات پژوهشی آن با رعایت حق تألیف و مالکیت فکری دانشجو، استاد (استادان) راهنما و دانشگاه محل خدمت ایشان در قالب مقررات داخلی دانشگاه آزاد اسلامی صورت می­پذیرد.

تذکر 3: الزامی است در هر پایان نامه، بنا به تشخیص شورای گروه تخصصی و شورای پژوهشی دانشکده، یک نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به عنوان استاد راهنما و یا مشاور حضور داشته باشند.

نام و نام خانوادگی

دانشجو

نام و نام خانوادگی

استاد (استادان راهنما)

نام و نام خانوادگی

معاون پژوهشی دانشکده

نام و نام خانوادگی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل