مسئول آزمایشگاه های دانشکده شیمی

خانم مهندس رویا علایی مسئول کل آزمایشگاه های دانشکده شیمی دارویی (ساختمان یخچال)