تقویم آموزشی

تقویم دانشگاهی نیمسال 1-99-98 دانشکده شیمی دارویی

نام دانشکده

مقطع تحصیلی

ورودی

انتخاب واحد

شروع ترم تحصیلی

حذف و اضافه

آخرین فرصت میان ترم

حذف اضطراری

پایان ترم

شروع امتحانات پایان ترم

 

تاریخ

روز

ساعت

 

 

 

 

 

 

 

شیمی دارویی

دانشجویان رتبه برتر / کلیه مقاطع

کل ورودی ها

09/06/98

شنبه

13:30 لغایت 21 شهریور

23/06/98

06/07/98

23/08/98

01/10/98

الی

04/10/98

12/10/98

14/10/98

 

کارشناسی

97

13/06/98

چهارشنبه

13:30

تا 8 صبح روز بعد

23/06/98

10/07/98

 

 

 

 

 

 

 

 

23/08/98

 

01/10/98

الی

04/10/98

 

 

 

 

 

 

 

 

12/10/98

 

 

 

 

 

 

 

 

14/10/98

 

96

12/06/98

سه شنبه

13:30

تا 8 صبح روز بعد

09/07/98

 

95

11/06/98

دوشنبه

13:30

تا 8 صبح روز بعد

08/07/98

 

94 و ماقبل

10/06/98

یکشنبه

13:30

تا 8 صبح روز بعد

07/07/98

 

متاخرین / کلیه مقاطع

کل ورودی ها

16/06/98

شنبه

13:30

تا 8 صبح روز بعد

23/06/98

-

 

23/08/98

 

01/10/98

الی

04/10/98

 

12/10/98

 

14/10/98

 

کارشناسی ارشد

کل ورودی ها

09/06/98

شنبه

15

تا 8 صبح روز بعد

23/06/98

 

-

 

23/08/98

01/10/98

الی

04/10/98

12/10/98

14/10/98

 

دکتری تخصصی

کل ورودی ها

09/06/98

شنبه

15

تا 8 صبح روز بعد

23/06/98

-

23/08/98

01/10/98

الی

04/10/98

12/10/98

14/10/98