تقویم آموزشی

تقویم دانشگاهی نیمسال 2-98-97 دانشکده شیمی دارویی

 

مقطع تحصیلی

ورودی

انتخاب واحد

شروع ترم تحصیلی

حذف و اضافه

ساعت

حذف و اضافه

آخرین فرصت میان ترم

حذف اضطراری

پایان ترم

شروع امتحانات پایان ترم

تاریخ

روز

ساعت

کارشناسی

97

97/11/06

شنبه

00/7-13

13/11/97

27/11/97

00/7-13

07/02/98

-

23/03/98

25/03/98

96

97/11/07

یکشنبه

00/7-13

28/11/97

00/7-13

95

97/11/08

دوشنبه

00/7-13

29/11/97

00/7-13

94 وما قبل

97/11/09

سه شنبه

00/7-13

30/11/97

00/7-13

کارشناسی ارشد

97

06/11/97

شنبه

00/7-13

13/11/97

 

-

 

-

-

-

23/03/98

25/03/98

96 وماقبل

07/11/97

یکشنبه

00/7-13

دکتری تخصصی

97

06/11/97

شنبه

00/7-13

13/11/97

-

 

-

-

 

-

 

23/03/98

25/03/98

96 وماقبل

07/11/97

یکشنبه

00/7-13

قابل توجه نفرات اول تا سوم نیمسال قبل : روز چهارشنبه مورخ 3 بهمن ماه از ساعت 13 الی 24 همان روز پروفایل این عزیزان جهت انتخاب واحد دانشجویان برتر، زودتر از بقیه دانشجویان باز خواهد شد.